Ubytovací řád

HOTEL PŘÍCHOVICE/ UBYTOVACÍ ŘÁD

1. Při příjezdu do hotelu se host musí prokázat platným dokladem totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas).
Ubytovat se mohou pouze osoby starší 18 let. Osoby mladší 18 let pouze v doprovodu dospělé osoby.

2. Hotel zaručuje ubytovaným hostům kvalitní služby odpovídající úrovni hotelu.

3. Není-li dohodnuto jinak, doba příjezdu a ubytování hosta je stanovena od 14:00 hod.

4.Host užívá hotelový pokoj po dobu, kterou sjednal s hotelem. Nebyla-li ubytovací doba
předem sjednána, odhlásí host pobyt nejpozději v den svého odjezdu do 10.00 hodin.
Do této doby musí hotelový pokoj uvolnit.
Nedodrží-li host tuto lhůtu, může mu hotel účtovat pobyt za následující den.

5. Požádá-li host o prodloužení svého pobytu, může mu být nabídnut i jiný pokoj než ten,
ve kterém byl původně ubytován.

6. Za ubytování a poskytnuté služby je host povinen platit ceny v souladu s jeho objednávkou, 
nebo s platným ceníkem. V případě prodloužení pobytu se další noc účtuje dle platného ceníku.

7. Hotel má právo požadovat od hosta platbu za ubytování předem.
 
8. Za peníze a cennosti odpovídá ubytovatel jen tehdy, převzal-li je do úschovy proti potvrzení.

9. V případě návštěvy další osoby, která není hotelovým hostem, je vstup do hotelu povolen pouze tehdy,
předloží-li platný doklad totožnosti, v jiném případě může být přijat pouze ve veřejných prostorách hotelu.

10. Domácí zvířata mohou být ubytována v hotelu pouze za poplatek, dle platného ceníku.
 
11. Z bezpečnostního důvodu není povoleno užívat vlastní elektrospotřebičů. Výjimkou jsou holicí strojky,
kulma, rádio a osobní počítač. Za používání povolených spotřebičů zodpovídá host a ručí za jakékoliv škody způsobené jejich používáním.

12. Hosté jsou žádáni, aby nepřemisťovali žádné zařízení a neprováděli jakékoliv zásahy do elektrické sítě.

13. Za škody způsobené na majetku hotelu odpovídá host podle platných předpisů
a je povinen tyto škody ohlásit na recepci.
V případě zjištění způsobené škody hostem si hotel vyhrazuje právo požadovat náhradu způsobené škody.

14. Není dovoleno donášet na pokoj sportovní nářadí a předměty (lyže, sáňky, kola),
pro jejichž uschování je vyhrazeno jiné místo.

15. Donášení a konzumace vlastních nápojů a potravin do prostor restaurace není povoleno.

16. Při odchodu z pokoje je host povinen uzavřít vodovodní uzávěry, zhasnout světla, vypnout televizi, uzavřít okna a odevzdat klíč na recepci.

17. Pokud host odchází z hotelu v nočních hodinách, kdy není v provozu recepce hotelu,
je povinen zhasnout za sebou světla a zamknout budovu.

18. V době od 22:00 do 8:00 hodin jsou hosté žádáni, aby dodržovali noční klid a nerušili ostatní hosty.
V této době je výslovně zakázáno používat nahlas rozhlasové, televizní přijímače či jinak způsobovat hluk.
Pokud bude host hrubým způsobem narušovat noční klid, provozovatel má právo jeho pobyt neprodleně ukončit.
Ubytovaní, kteří hrubým způsobem narušili domovní klid, nemají nárok na vrácení peněz.

19. Není dovoleno ponechávat děti bez dozoru dospělých osob v pokoji, ani ostatních prostorách hotelu.
Rodiče odpovídají za bezpečnost svých dětí.

20. Host je povinen dodržovat ustanovení tohoto řádu. V případě, že je hrubým způsobem poruší,
má vedení ubytovacího zařízení právo odstoupit od smlouvy o poskytnutí ubytovacího služby
před uplynutím dohodnuté doby. Ubytovací řád nabývá účinnosti od 1. 1. 2007 a vztahuje se na všechny ubytované.


Přejeme Vám příjemný pobyt!